CHECO

CHE Curriculum Online: CHECO

ตรวจสอบสถานะการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรตามขั้นตอนต่าง ๆ
วิทยาเขตหาดใหญ่
วิทยาเขตปัตตานี
วิทยาเขตภูเก็ต
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
วิทยาเขตตรัง
ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร (CHECO)
คู่มือการปฏิบัติการนำเสนอข้อมูลผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
คู่มือการกรอกปรับปรุงเล็กน้อย