รายวิชาศึกษาทั่วไป

ข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไป

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปี 65
วิทยาเขตหาดใหญ่
โครงสร้างรายวิชา
คำอธิบายรายวิชา
วิทยาเขตปัตตานี
โครงสร้างรายวิชา
คำอธิบายรายวิชา
วิทยาเขตภูเก็ต
โครงสร้างรายวิชา
คำอธิบายรายวิชา
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
โครงสร้างรายวิชา
คำอธิบายรายวิชา
วิทยาเขตตรัง
โครงสร้างรายวิชา
คำอธิบายรายวิชา
ข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไป เริ่มใช้ปีการศึกษา 2567
ผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตารางกระจายระดับของ K A และ S ที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระ
แบบฟอร์มการเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป
แบบฟอร์มทั่วไป
ตัวอย่างการเขียนคำอธิบายรายวิชา / ชุดวิชา (Module)
แบบฟอร์ม 01 ขอเปิดรายวิชา/ชุดวิชา
แบบฟอร์ม 02 ขอปรับปรุงรายวิชา
แบบฟอร์ม 03 ขอเพิ่ม ยกเลิก ปิดรายวิชา/ชุดรายวิชา/ปรับเปลี่ยน/รหัส/ชื่อหรือรายวิชาบังคับก่อนของรายวิชา/ชุดวิชา เริ่มใช้ 10 มีนาคม 2565
แนวทางการปฏิบัติในการเปิดรายวิชาและลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับนักศึกษา(กลุ่มสุนทรียศาสตร์และกีฬา)
แนวทางการปฏิบัติและรายวิชากลุ่มสุนทรียศาสตร์และกีฬา

มาตรฐานผลการเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่จะกำหนดไว้ในหลักสูตร เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

รายวิชาที่สามารถเทียบเท่าได้/ไม่ได้

การเทียบโอน/เทียบเท่ารายวิชาศึกษาทั่วไป

โครงสร้างวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับวิทยาเขต

ข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่จะกำหนดไว้ในหลักสูตร ปีการศึกษา 2558

โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2558