รายวิชาศึกษาทั่วไป

แบบฟอร์มทั่วไป 
แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชา/ชุดวิชา (เริ่มใช้ 6 ต.ค. 2563)
ตัวอย่างการเขียนคำอธิบายรายวิชา / ชุดวิชา (Module)

มาตรฐานผลการเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คุณลักษณะของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัย (ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง)

การเทียบโอน/เทียบเท่ารายวิชาศึกษาทั่วไป

แนวปฏิบัติการรับโอน/เทียบโอน/เทียบเท่ารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป !!! NEW !!!

แนวปฏิบัติในการเทียบโอน/เทียบเท่ารายวิชาปี 2563

แนวปฏิบัติในการเทียบโอน/เทียบเท่ารายวิชาปี 2561

การเทียบเท่ารายวิชาศึกษาทั่วไปตามโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2561

ข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่จะกำหนดไว้ในหลักสูตร ปีการศึกษา 2558