รายวิชาศึกษาทั่วไป

แบบฟอร์มทั่วไป 
แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชา/ชุดวิชา (เริ่มใช้ 6 ต.ค. 2563)
ตัวอย่างการเขียนคำอธิบายรายวิชา / ชุดวิชา (Module)

มาตรฐานผลการเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่จะกำหนดไว้ในหลักสูตร เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

รายวิชาที่สามารถเทียบเท่าได้/ไม่ได้

การเทียบโอน/เทียบเท่ารายวิชาศึกษาทั่วไป

โครงสร้างวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับวิทยาเขต

ข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่จะกำหนดไว้ในหลักสูตร ปีการศึกษา 2558