ตรวจสอบสถานะการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรตามขั้นตอนต่าง ๆ