การขอรหัส ZOOM Meeting ID (กรณีไม่ใช้ห้องประชุม)

คำชี้แจง สำหรับผู้ขอรับบริการ

 1. ผู้ขอรับบริการ สามารถแจ้งขอรับบริการล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วันทำการ โดยคลิกปุ่ม “แบบฟอร์มขอรหัส ZOOM” เพื่อกรอกข้อมูล
 2. กรุณาระบุวันที่เริ่มต้น และวันที่สิ้นสุดงาน (กรณีวันที่จัดงาน มากกว่า 1 วันขึ้นไป)
 3. กรุณาระบุเวลาที่จัดงานใหัชัดเจน (กรณีมีการแบ่งช่วงเวลา เช้าและบ่าย)
 4. เมื่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบตรวจสอบข้อมูล และออกรหัส ZOOM Meeting ID แล้ว
  จะดำเนินการแจ้งข้อมูลให้ผู้ขอรับบริการทราบทางบัญชีอีเมลที่แจ้งไว้ และผ่านทาง Line account ต่อไป  หมายเหตุ
 • แบบฟอร์มขอรหัส ZOOM นี้ เป็นบริการที่ไม่เกี่ยวกับการจองห้องประชุมร่วมด้วย
  (เป็นการขอรหัส ZOOM เพียงอย่างเดียว)
 • กรณี มีการใช้ห้องประชุมและ ZOOM ด้วย จะต้องดำเนินการตามข้อปฏิบัติการขอใช้ห้องประชุม
  ของสำนักการศึกษาฯ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม และยื่นแจ้งคำขอต่อเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

 • คุณวัชระ เจ้าศรีสุข (ซุ่น) โทรศัพท์ : 0-7428-9209 หรือ 08-9878-5090 E-mail : watchara.c@psu.ac.th

  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน​ (สำรอง)
 • คุณมัลลิยา พรหมแก้ว (ฟาง) หรือคุณรัตนา สุวรรณการ โทรศัพท์ : 0-7428-9215
  E-mail : manliya.p@psu.ac.th หรือ rattana.suw@psu.ac.th