โครงการติดตั้งระบบห้องเรียนทางไกลสำหรับทุกวิทยาเขต (ยกเลิกโครงการ)

โครงการติดตั้งระบบห้องเรียนทางไกลสำหรับทุกวิทยาเขต

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร

ขอบเขตของงาน TOR

ประกวดราคาซื้อ (ร่าง)

เอกสารประกวดราคา (ร่าง)

ประกวดราคาซื้อ

เอกสารประกวดราคา

ยกเลิกประกาศ