Thanwa Jeharwae

26/05/2022

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 : ระดับเครือข่าย

นักศึกษาสหกิจศึกษา ม.อ. ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 : ระดับเครือข่ายฯ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565

EILA

20/04/2022