ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 : ระดับเครือข่าย

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 :
ระดับเครือข่าย


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง จัดประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับเครือข่าย เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565 ซึ่งมีโครงงาน/ผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาจาก 8 สถาบันมีสมาชิก ส่งเข้าประกวดกว่า 30 โครงงาน โดยแบ่งโครงงาน/ผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ตามเกณฑ์ของ สป.อว.ออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

1) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2) ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ
3) ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา

ผลการพิจารณาคัดเลือกโครงงาน/ผลงาน ของนักศึกษาดังกล่าว ปรากฏว่านักศึกษาสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง 3 ด้าน ซึ่งจะเป็นตัวแทนระดับเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง เข้าร่วมประกวดในเวทีระดับชาติที่ สป.อว. กำหนดจัดในเดือนพฤษภาคม 2565 ต่อไป

อีกทั้ง ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์นิเทศ ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้นิเทศงาน สถานประกอบการดำเนินงานสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงานดีเด่นขนาดใหญ่ ขนาดกลางและเล็ก ที่ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับเครือข่าย ประจำปี พ.ศ. 2565


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : https://eila.psu.ac.th

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

e-mail: eila-psu-pr@g.psu.ac.th

website: eila.psu.ac.th