คนเก่ง PSU : ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสหกิจศึกษากับรางวัลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ กับการทำงานดีเด่น ระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ประจำปี พ.ศ. 2565 จาก สป.อว.

คนเก่ง PSU : ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสหกิจศึกษากับรางวัลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ประจำปี พ.ศ. 2565 จาก สป.อว.

นายอัตนันต์ มะดารี และนายอีกรอม อิงดิง  นักศึกษาสหกิจศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   วิทยาเขตปัตตานี  ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้รับรางวัลดีเด่นระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ ประจำปี พ.ศ. 2565 จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)  โครงงานเรื่อง “คู่มือการแก้ปัญหาสถานะบุคคลของเด็กนักเรียน นักศึกษาที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยอักษร G ในสถานศึกษา”  โดยมี ผศ.ดร.สุรวุฒน์  ช่อไม้ทอง และ ดร.ยาสมิน  ซัตตาร์  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานฝาง

สป.อว. กำหนดมอบโล่รางวัลแก่นักศึกษาในงานวันสหกิจศึกษาการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 12 วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี อนึ่ง ทุกท่านสามารถติดตามและร่วมแสดงความยินดี พร้อมลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://cwieday12.buu.ac.th/  หรือ https://www.facebook.com/CWIEDay12/

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : https://eila.psu.ac.th

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

e-mail: eila-psu-pr@g.psu.ac.th

website: eila.psu.ac.th