โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ปี 2565

ขอเชิญชวนเสนอหลักสูตรเข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย

EILA

2 Dec 2021

การประชุม Thailand Quality Conference & The 22nd Symposium on TQM Best Practices in Thailand 2021

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 สำนักการศึกษาได้รับการคัดเลือกเพื่อนำเสนอในงาน  Thailand Quality Conference & The 22nd Symposium on TQM Best Practices in Thailandเรื่อง “การยื่นขอรับการประเมินฯ PSU-TPSF แบบออนไลน์”

EILA

4 Nov 2021

ขอแสดงความยินดีกับ โครงการ “การยื่นขอรับการประเมินฯ PSU-TPSF แบบออนไลน์”

ขอแสดงความยินดีกับ โครงการ “การยื่นขอรับการประเมินฯ PSU-TPSF แบบออนไลน์” ที่ได้รับรางวัล Popular Vote จากโครงการเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2564

EILA

3 Nov 2021

รายวิชา/ชุดวิชาเปิดใหม่ PSU Next U ภาคการศึกษาที่ 2/2564

ด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในปัจจุบัน ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติของสังคมโลก ส่งผลต่อการดำเนินงานในทุกภาคส่วนที่ต้องเร่งปรับตัวรวมถึงการจัดการการศึกษา รูปแบบการศึกษาในระบบโรงเรียนอาจไม่ตอบสนองต่อวิถีการดำเนินชีวิตของคนในยุคนี้อีกต่อไป แนวโน้มการศึกษามุ่งเข้าสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต มีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย เปิดกว้างสำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงจัดหลักสูตรแบบ non degree “การศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” หรือ “PSU NEXT-U” ขึ้น เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยการ reskill/upskill/newskill ให้แก่ผู้เรียนทุกช่วงวัยผ่านการเรียนร่วมกับนักศึกษาในชั้นเรียน และหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่มีการรับรองสมรรถนะ หรือสะสมหน่วยกิตในธนาคารหน่วยกิต (credit bank) เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและความเสมอภาคทางสังคม ข้อมูลรายวิชาเปิดใหม่ที่ : https://psunext.psu.ac.th

EILA

21 Oct 2021

อบรมเชิงปฏิบัติการ Interactive Digital Whiteboard for Creative Teaching and Learning (Online)

สำหรับผู้เข้าอบรม** โปรดเตรียม PC /Notebook /Tablet /Smartphone หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ** เพื่อประกอบการฝึกปฏิบัติ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :ด้านข้อมูลโครงการ คุณวนิดา กาเหย็ม โทรศัพท์ : 0-7428-9210Email : wanida.k@psu.ac.th ด้านระบบการสมัคร คุณเกียรติศักดิ์ คมขำ โทรศัพท์ : 0-7428-9216คุณมัลลิยา พรหมแก้ว และคุณรัตนา สุวรรณการ โทรศัพท์ : 0-7428-9215Email : psu-eila@g.psu.ac.th หมายเหตุ : สำหรับ ผู้ที่ไม่มีบัญชี ZOOM Account ให้ทำการสมัครสมาชิก เพื่อผูกบัญชีกับ ZOOM ก่อนลงทะเบียนโดยคลิกที่เว็บไซต์ : https://zoom.us/signup ผู้สมัคร จะได้รับ Email ตอบกลับจาก ZOOM Meeting สำหรับการเข้าร่วมโครงการตามที่ได้สมัครไว้โดยสามารถตรวจสอบได้ทาง Inbox หรือ Spam ของ Email Account ที่ลงทะเบียนไว้กับระบบ สำหรับวันจัดโครงการ ผู้เข้าร่วมทำการ Login ZOOM Account ด้วย Email ที่ลงทะเบียน จะสามารถเข้าร่วมโครงการได้

EILA

14 Oct 2021

เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : สถานการณ์โควิด (Covid-19) ทำให้ชีวิตทำงานเปลี่ยน ต้องเรียนสหกิจศึกษาอย่างไร? (Online)

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กำหนดจัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสหกิจศึกษาหัวข้อ สถานการณ์โควิด (Covid-19) ทำให้ชีวิตทำงานเปลี่ยน ต้องเรียนสหกิจศึกษาอย่างไร? (Online)ในวันจันทร์ ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 13.00-17.00 น. โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทยและพบกับ ผู้บริหารจาก 7 บริษัทชั้นนำ ร่วมผลิตบัณฑิตทั่วประเทศ  ตัวแทนบริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัดคุณนงนุช เสถียรกิตติโรจน์ (Hirer Marketing Lead)คุณพรลัดดา เดชรัตน์วิบูลย์ (Country Manager) ตัวแทนบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF)คุณชินวัฒน์ คุรุปัญญา (ผู้จัดการแผนกสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรบุคคล) ตัวแทนบริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริคไทย ออโต้-พาร์ท จำกัดคุณนภัสวรรณ ชุมพร (เจ้าหน้าที่อาวุโสแผนกทรัพยากรบุคคล) ตัวแทนบริษัท โตโยต้า ทูโช เน็กซ์ตี อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัดคุณโกสินทร์ พัตรานนท์ (วิศวกรอาวุโส ฝ่ายฝึกอบรมการพัฒนาซอฟแวร์) ตัวแทนบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส […]

EILA

13 Oct 2021

โครงการ PSU Open Mobility เพื่อพัฒนาความร่วมมือกับนานาชาติ

โครงการ PSU Open Mobility เพื่อพัฒนาความร่วมมือกับนานาชาติ ในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ภายใต้แผนงานพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดสรรเงินเงินอุดหนุนภายใต้โครงการ PSU Open Mobility เพื่อพัฒนาความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม (PSU OPEN MOBILITY Knowledge and Innovation through International Collaboration) ซึ่งสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าว เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการจัดกิจกรรม/การเรียนการสอน และความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตร จำนวน 2 โครงการ คือ 1. การสนับสนุนงบประมาณการจัดการเรียนการสอน/การจัดกิจกรรม Virtual Exchange เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สามารถพัฒนาวิชาการ ทักษะทางภาษา และสมรรถนะการอยู่ในสังคมโลก ผ่านการเรียนการสอน/การจัดกิจกรรมร่วมกับอาจารย์และนักศึกษาชาวต่างประเทศ เอกสารโครงการ เอกสารโครงการ

EILA

11 Oct 2021

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบเกมและสื่อสร้างสรรค์ ที่สะท้อนการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21” (Online)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :ด้านข้อมูลโครงการ คุณวนิดา หรือคุณอัจฉรา โทรศัพท์ : 0-7428-9210-11Email : wanida.k@psu.ac.th ด้านระบบการสมัคร คุณเกียรติศักดิ์ โทรศัพท์ : 0-7428-9216Email : psu-eila@g.psu.ac.th หมายเหตุ : **สำหรับการเข้าร่วมอบรม Online หลังจากการลงทะเบียนเรียบร้อยผู้สมัครจะได้รับ Email การเข้าร่วมการอบรมผ่าน ZOOM  Meeting ตามช่องทาง Email ที่กรอกไว้ตามที่สมัครโดยในวันจัดอบรมให้ผู้เข้าร่วมทำการ Login ZOOM Account ด้วย Email ที่ลงทะเบียน จะสามารถเข้าร่วมการอบรมได้ครับ**

EILA

4 Oct 2021

MathWorks

Mathworks อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย ที่มีอีเมลของมหาวิทยาลัย สามารถเข้าใช้งานโปรแกรมได้ โดยไปที่หน้าเว็บไซต์ของ Mathworks ใส่ชื่อมหาวิทยาลัยที่ช่อง Search เข้า Sign in ถ้ายังไม่มี Account ให้สมัคร ด้วย อีเมลของมหาวิทยาลัย เพื่อ Donwload Software ได้ทุกตัวตามต้องการ A Campus-Wide License provides: Unlimited use of MATLAB and Simulink products to all students, faculty, staff, and researchers, on and off campus, on any device A wide range of resources to support teaching, […]

EILA

4 Oct 2021

Join The 2nd SEA-STEM International Conference (Virtual)

Prince of Songkla University, Thailand organize “The 2nd  SEA-STEM International Conference” in conjunction with IMT-GT Uninet.  This conference will be held virtually on 24-25 November 2021. The conference is an annual premier event to provide an opportunity for educators, academicians, researchers, scientists, engineers, technologists, and practitioners to share their experiences, knowledge,and techniques in learning and […]

EILA

4 Oct 2021

ขอแจ้งเลื่อนวัน-เวลาอบรม การใช้เกมและสื่อสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนการสอน (Online)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :ด้านข้อมูลโครงการ คุณวนิดา หรือคุณอัจฉรา โทรศัพท์ : 0-7428-9210-11Email : wanida.k@psu.ac.th ด้านระบบการสมัคร คุณเกียรติศักดิ์ โทรศัพท์ : 0-7428-9216Email : psu-eila@g.psu.ac.th หมายเหตุ : **สำหรับการเข้าร่วมอบรม Online หลังจากการลงทะเบียนเรียบร้อยผู้สมัครจะได้รับ Email การเข้าร่วมการอบรมผ่าน ZOOM  Meeting ตามช่องทาง Email ที่กรอกไว้ตามที่สมัครโดยในวันจัดอบรมให้ผู้เข้าร่วมทำการ Login ZOOM Account ด้วย Email ที่ลงทะเบียน จะสามารถเข้าร่วมการอบรมได้ครับ**

EILA

4 Oct 2021

อบรมเชิงปฏิบัติการ ONLINE : การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางของ Outcome-Based Education (OBE)

รายชื่อกลุ่ม กลุ่มที่ 1  |  กลุ่มที่ 2  |  กลุ่มที่ 3  |  กลุ่มที่ 4  |  กลุ่มที่ 5  |  กลุ่มที่ 6 ** โปรดเตรียมหลักฐานการชำระเงิน เพื่อแนบพร้อมการสมัคร **

EILA

4 Oct 2021

อบรมเชิงปฏิบัติการ ก้าวแรก…สู่อาจารย์มืออาชีพ ครั้งที่ 9

สำหรับอาจารย์ใหม่ และอาจารย์ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมอบรมหลักสูตรนี้ หัวข้อการอบรม ดังนี้27 พ.ค. 2564 (10.00-11.00 น.) : Orientation 28 พ.ค. 2564 (10.00-11.30 น.) : Growth Mindset 1 มิ.ย. 2564 (10.00-11.30 น.) : การออกแบบการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการจัดหลักสูตรแบบ Outcome Based Education (OBE) 2 มิ.ย. 2564 (13.30-15.30 น.) : Technology-enhanced Learning and Classroom Activities 3 มิ.ย. 2564 (10.00-11.30 น.) : การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยใช้ STEM เป็นฐานในการออกแบบ 7 มิ.ย. 2564 (10.00-11.30 น.) […]

EILA

4 Oct 2021
1 2 3