การอบรม เทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ออนไลน์อย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ (online)

ภาพกิจกรรม การอบรมเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ออนไลน์อย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ (online) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565

EILA

11/04/2022

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสหกิจศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 : ระดับเครือข่ายฯ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสหกิจศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 : ระดับเครือข่ายฯ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565

EILA

11/04/2022

เชิญชวนร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางของ Outcome-Based Education (OBE) รุ่นที่ 3 (online)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางของ Outcome-Based Education (OBE) รุ่นที่ 3 (online) ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2565

EILA

17/02/2022

รายชื่อผู้รับทุนสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2565

รายชื่อผู้รับทุนสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์(Online Course และ Massive Open Online Course)เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศให้ทุนสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Course และ Massive Open Online Course) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต บัดนี้การดำเนินการพิจารณาผู้ได้รับทุนดังกล่าว ประจำปีงบประมาณ 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนฯ ดังเอกสารแนบนี้ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณกาญจนา แก้วเสฐียร โทรศัพท์ 0-7428-9213

EILA

26/01/2022

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Test of English Communication in the Workplace : TEC-W)

ทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Test of English Communication in the Workplace : TEC-W) วันที่ 28 มกราคม 2565

EILA

28/12/2021

รายวิชา/ชุดวิชาเปิดใหม่ PSU Next U ภาคการศึกษาที่ 2/2564

ด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในปัจจุบัน ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติของสังคมโลก ส่งผลต่อการดำเนินงานในทุกภาคส่วนที่ต้องเร่งปรับตัวรวมถึงการจัดการการศึกษา รูปแบบการศึกษาในระบบโรงเรียนอาจไม่ตอบสนองต่อวิถีการดำเนินชีวิตของคนในยุคนี้อีกต่อไป แนวโน้มการศึกษามุ่งเข้าสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต มีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย เปิดกว้างสำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงจัดหลักสูตรแบบ non degree “การศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” หรือ “PSU NEXT-U” ขึ้น เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยการ reskill/upskill/newskill ให้แก่ผู้เรียนทุกช่วงวัยผ่านการเรียนร่วมกับนักศึกษาในชั้นเรียน และหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่มีการรับรองสมรรถนะ หรือสะสมหน่วยกิตในธนาคารหน่วยกิต (credit bank) เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและความเสมอภาคทางสังคม ข้อมูลรายวิชาเปิดใหม่ที่ : https://psunext.psu.ac.th ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : คุณพัชรา รัตนคช ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ โทรศัพท์ : 0 7428 9252 อีเมล : patchara.r@psu.ac.th

EILA

21/10/2021

โครงการ PSU Open Mobility เพื่อพัฒนาความร่วมมือกับนานาชาติ

โครงการ PSU Open Mobility เพื่อพัฒนาความร่วมมือกับนานาชาติ ในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ภายใต้แผนงานพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดสรรเงินเงินอุดหนุนภายใต้โครงการ PSU Open Mobility เพื่อพัฒนาความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม (PSU OPEN MOBILITY Knowledge and Innovation through International Collaboration) ซึ่งสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าว เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการจัดกิจกรรม/การเรียนการสอน และความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตร จำนวน 2 โครงการ คือ 1. การสนับสนุนงบประมาณการจัดการเรียนการสอน/การจัดกิจกรรม Virtual Exchange เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สามารถพัฒนาวิชาการ ทักษะทางภาษา และสมรรถนะการอยู่ในสังคมโลก ผ่านการเรียนการสอน/การจัดกิจกรรมร่วมกับอาจารย์และนักศึกษาชาวต่างประเทศ เอกสารโครงการ 2. การสนับสนุนทุนพัฒนาหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพื่อพัฒนาหลักสูตรสองปริญญาและหลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับเตรียมความพร้อมรองรับความเป็นนานาชาติ เอกสารโครงการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณนลินี จิโรภาสโทรศัพท์ 0-7428-9226อีเมล์ nalinee.j@psu.ac.th

EILA

11/10/2021

ข่าวดี!!! เรียนฟรีมีอยู่จริง!!! สงขลานครินทร์จัดให้!!!

ข่าวดี!!! เรียนฟรีมีอยู่จริง!!! สงขลานครินทร์จัดให้!!! สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดเตรียมคอร์สเรียนออนไลน์ในรายวิชาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย “PSU@MySchool” มากกว่า 70 รายวิชาใน 7 กลุ่มวิชาพื้นฐาน ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไปที่สนใจ สมัครเรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถกลับมาเรียน ทบทวนเนื้อหาในบทเรียนได้ไม่จำกัด และเมื่อเรียนจบตามเงื่อนไขพร้อมรับใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ทันที ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าเรียนได้แล้ววันนี้ที่ mooc.psu.ac.th

EILA

04/10/2021

ขั้นตอนขอรับคำปรึกษาผ่าน Remote Desktop ด้วย AnyDesk

ขั้นตอนการขอรับคำปรึกษาและช่วยเหลือการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่าน Remote Desktop จากเครื่อง PC/Notebook ด้วยโปรแกรม AnyDeskสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

EILA

04/10/2021

คู่มือการใช้งานโปรแกรมออนไลน์ สำหรับนักศึกษา

คู่มือการใช้งานโปรแกรม MS-Office 365 สำหรับการทำงานและกิจกรรมกลุ่มออนไลน์ คู่มือการใช้งานโปรแกรม Google Apps สำหรับการทำงานและกิจกรรมกลุ่มออนไลน์ คู่มือการใช้งานโปรแกรม One Drive สำหรับการทำงานและกิจกรรมกลุ่มออนไลน์ คู่มือการใช้งาน Zoom Meeting เพื่อการประชุมกลุ่มย่อย วิธีการเข้าใช้งานโปรแกรม Zoom for Education และ Microsoft Teams

EILA

04/10/2021

ม.สงขลานครินทร์ พร้อมสอนสดออนไลน์ “อยู่ที่ไหน..ก็เรียนได้”

ม.สงขลานครินทร์ พร้อมสอนสดออนไลน์ “อยู่ที่ไหน..ก็เรียนได้” (PSU EDU Live : Interactive Online Learning) ม.สงขลานครินทร์ โดยสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมกับสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ได้จัดเตรียมระบบการสอนสดออนไลน์ ด้วยแนวคิด  “อยู่ที่ไหน..ก็เรียนได้” (PSU EDU Live : Interactive Online Learning)  โดยระบบนี้เป็นการทำงานประสานกันของระบบ PSU Learning Management System (LMS) กับโปรแกรม Zoom และโปรแกรม Microsoft Teams ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้สอนและผู้เรียนไม่จำเป็นต้องอยู่ในสถานที่เดียวกัน เพื่อเป็นขยายโอกาสทางการศึกษาในอนาคต และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างไร้พรมแดน สำหรับวิธีการเข้าใช้งานสามารถศึกษาได้จากคู่มือนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ (EILA) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โทรศัพท์ 0 7428 9216 (คุณเกียรติศักดิ์ คมขำ และคุณศรายุทธ จุลแก้ว) หรือทาง FB Inbox : https://www.facebook.com/EILAPSUเว็บไซต์ https://eila.psu.ac.th/ สอนสดออนไลน์ด้วย ZOOM และ Microsoft Teams […]

EILA

04/10/2021