EILA ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ

EILA

16/05/2024

เชิญชวนนักศึกษาร่วมโครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ PSU English Skills Test (PSU-EST) เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย สำหรับใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (Online) รุ่นที่ 1

โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ PSU English Skills Test (PSU-EST) เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย สำหรับใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (Online)
ระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2567

EILA

09/05/2024

อพวช. จัดกิจกรรมเสวนาวิทยาศาสตร์และ Talk Thought Together เพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้และกระตุ้นความสนใจในวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมเสวนาวิทยาศาสตร์เพื่อสาธารณะ 2567 ครั้งที่ 4: Future is Now และกิจกรรม Talk Thought Together: คุย คิด (ด้วย) กัน season 5 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567

EILA

08/05/2024

โครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 9 (SoTL9)

ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรตาม OBE และการจัดหลักสูตรแบบ CWIE” รอบวิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันที่ 24-25 เมษายน 2567

Thanwa Jeharwae

02/05/2024

EILA จัดอบรมคณาจารย์ ม.อ. วิทยาเขตปัตตานี “การพัฒนาหลักสูตรตาม OBE และการจัดหลักสูตรแบบ CWIE”

ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรตาม OBE และการจัดหลักสูตรแบบ CWIE” รอบวิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันที่ 24-25 เมษายน 2567

EILA

29/04/2024

ผลงาน EILA ทั้ง 5 เรื่องผ่านการคัดเลือกให้ไปนำเสนอในงานเวทีคุณภาพมหาวิทยาลัย ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร EILA ที่ผลงานได้ผ่านการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดี ระดับวิทยาเขตหาดใหญ่ (Good Practice) ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

EILA

29/04/2024

EILA จัดอบรมคณาจารย์ ม.อ. “การพัฒนาอาจารย์ใหม่ด้านการเรียนการสอน แบบโมดูล”

ภาพบรรยากาศ การอบรมคณาจารย์ ม.อ. “การพัฒนาอาจารย์ใหม่ด้านการเรียนการสอน แบบโมดูล” แก่อาจารย์ใหม่ โมดูลที่ 3 โมดูลที่ 3 หัวข้อ การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended learning) และการใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ และ การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้ STEM เป็นฐาน และหลักการวิจัยในชั้นเรียน เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567

EILA

23/04/2024

EILA จัดอบรมคณาจารย์ ม.อ. “การพัฒนาอาจารย์ใหม่ด้านการเรียนการสอน แบบโมดูล”

ภาพบรรยากาศ การอบรมคณาจารย์ ม.อ. “การพัฒนาอาจารย์ใหม่ด้านการเรียนการสอน แบบโมดูล” แก่อาจารย์ใหม่ โมดูลที่ 4 Assessment and Evaluation เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567

EILA

23/04/2024

EILA จัดอบรมคณาจารย์ ม.อ. วิทยาเขตภูเก็ต “การพัฒนาหลักสูตรตาม OBE และการจัดหลักสูตรแบบ CWIE”

ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรตาม OBE และการจัดหลักสูตรแบบ CWIE” รอบวิทยาเขตภูเก็ต เมื่อวันที่ 4-5 เมษายน 2567

EILA

23/04/2024

EILA จัดอบรมคณาจารย์ ม.อ. “การพัฒนาอาจารย์ใหม่ด้านการเรียนการสอน แบบโมดูล”

ภาพบรรยากาศ การอบรมคณาจารย์ ม.อ. “การพัฒนาอาจารย์ใหม่ด้านการเรียนการสอน แบบโมดูล” แก่อาจารย์ใหม่ โมดูลที่ 1 Orientation to Education และโมดูลที่ 2 Curriculum Development and Instruction Design เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567

EILA

23/04/2024

EILA จัดอบรมคณาจารย์ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ “การพัฒนาหลักสูตรตาม OBE และการจัดหลักสูตรแบบ CWIE”

ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรตาม OBE และการจัดหลักสูตรแบบ CWIE” รอบวิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 2567

EILA

23/04/2024

EILA จัดอบรมคณาจารย์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี “การพัฒนาหลักสูตรตาม OBE และการจัดหลักสูตรแบบ CWIE”

ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรตาม OBE และการจัดหลักสูตรแบบ CWIE” รอบวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2567

EILA

22/04/2024

EILA จัดอบรมคณาจารย์ ม.อ. วิทยาเขตตรัง “การพัฒนาหลักสูตรตาม OBE และการจัดหลักสูตรแบบ CWIE”

ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรตาม OBE และการจัดหลักสูตรแบบ CWIE” รอบวิทยาเขตตรัง เมื่อวันที่ 16-17 มกราคม 2567

EILA

20/04/2024

ม.สงขลานครินทร์ คว้า 4 รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับเครือข่ายภาคใต้ตอนล่างฯ

ม.สงขลานครินทร์ คว้า 4 รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567

EILA

19/04/2024

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการ ประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการ “ประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567

EILA

17/04/2024

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการ ประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับวิทยาเขตหาดใหญ่

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการ “ประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับวิทยาเขตหาดใหญ่” เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567

EILA

17/04/2024
1 2 9