EILA จัดอบรมบุคลากร “การปรับปรุงการทำงานด้วยแนวคิดแบบลีน (Lean)”

ภาพบรรยากาศ การอบรม “การปรับปรุงการทำงานด้วยแนวคิดแบบลีน (Lean)” เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566

EILA

09/06/2023

EILA ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพบรรยากาศ การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566

EILA

31/05/2023

EILA ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยบูรพา

ภาพบรรยากาศ การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566

EILA

31/05/2023

EILA จัดอบรมคณาจารย์ ม.อ. “เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning”

ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning” เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

EILA

26/05/2023

EILA จัดอบรมคณาจารย์ และบุคลากร ม.อ. “การสร้างสื่อการสอนด้วย CANVA (รุ่นที่ 1)”

ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อการสอนด้วย CANVA (รุ่นที่ 1)” เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566

EILA

19/05/2023

รางวัลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 (ระดับเครือข่ายฯ)

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 (ระดับเครือข่ายฯ) วันที่ 11 เมษายน 2566

EILA

17/04/2023

ผลการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 (ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการ “ประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับวิทยาเขตหาดใหญ่” วันที่ 29 มีนาคม 2566

EILA

04/04/2023

ผลการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 (ระดับ วข.หาดใหญ่)

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการ “ประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับวิทยาเขตหาดใหญ่” วันที่ 29 มีนาคม 2566

EILA

30/03/2023

รายชื่อผู้รับทุนสนับสนุนและส่งเสริมผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2566

ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศให้ทุนสนับสนุนและส่งเสริมผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (PSU Massive Open Online Course) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต บัดนี้การดำเนินการพิจารณาผู้ได้รับทุนดังกล่าว ประจำปีงบประมาณ 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนฯ ดังเอกสารแนบนี้ รายชื่อผู้ที่ได้รับทุน PSU MOOC ประจำปีงบประมาณ 2566 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณกาญจนา แก้วเสฐียร โทรศัพท์ 0-7428-9213

Thanwa Jeharwae

16/03/2023
1 2 3