การประชุมชี้แจงข้อกำหนดโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Upskill/Reskill)

VDO แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การเตรียมตัวเพื่อรับการประเมิน PSU-TPSF” เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566

Thanwa Jeharwae

05/01/2024

VDO : เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสหกิจศึกษา (Online)

บันทึกการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสหกิจศึกษา ในช่วงสถานการณ์โควิท (Covid-19) ทำให้ชีวิตทำงานเปลี่ยน ต้องเรียนสหกิจศึกษาอย่างไร เมื่อวันอังคารที่ 27 กันยายน 2564โดย ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย

EILA

29/11/2021