VDO : เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสหกิจศึกษา (Online)

บันทึกการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสหกิจศึกษา ในช่วงสถานการณ์โควิท (Covid-19) ทำให้ชีวิตทำงานเปลี่ยน ต้องเรียนสหกิจศึกษาอย่างไร

เมื่อวันอังคารที่ 27 กันยายน 2564
โดย ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย