ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับรางวัล “บุคลากรดีเด่น 4 สำนักงาน” ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับรางวัล “บุคลากรดีเด่น 4 สำนักงาน” ประจำปี 2564

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร 2 ท่าน ที่ได้รับรางวัล “บุคลากรดีเด่น 4 สำนักงาน” ประจำปี 2564 โดยเข้ารับรางวัลจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คุณนวนิก จุลนพ (นักวิชาการอุดมศึกษา)
กลุ่มที่ 1 สายสนับสนุน ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ/ประเภททั่วไป (ระดับปฏิบัติการ ระดับปฏิบัติงาน และระดับชำนาญงาน)
คุณเกียรติศักดิ์ คมขำ (นักวิชาการศึกษา)
กลุ่มที่ 3 พนักงานเงินรายได้