EILA จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับผู้เรียนล่วงหน้าและผู้เรียนในระบบ PSU Next U “ความท้าทายของการจัดการศึกษาในรูปแบบ Non-degree”

ภาพบรรยากาศ การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับผู้เรียนล่วงหน้าและผู้เรียนในระบบ PSU Next U “ความท้าทายของการจัดการศึกษาในรูปแบบ Non-degree” เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567

EILA

08/02/2024