EILA

14/06/2024

EILA จัดอบรมคณาจารย์ ม.อ. “การพัฒนาอาจารย์ใหม่ด้านการเรียนการสอน แบบโมดูล”

ภาพบรรยากาศ การอบรมคณาจารย์ ม.อ. “การพัฒนาอาจารย์ใหม่ด้านการเรียนการสอน แบบโมดูล” แก่อาจารย์ใหม่ ในการปฏิบัติสอนจุลภาค เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567

EILA

14/06/2024

บุคลากร EILA ร่วมนำเสนอผลงาน ในการประกวดแข่งขันพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยการเชื่อมโยงข้อมูล PSU Open API Contest

บุคลากร EILA ร่วมนำเสนอผลงาน ในการประกวดแข่งขันพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยการเชื่อมโยงข้อมูล PSU Open API Contest เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567

EILA

12/06/2024

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมหารือกับ Hatyai Village เพื่อพัฒนาการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมหารือกับ Hatyai Village เพื่อพัฒนาการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567

EILA

29/05/2024

EILA ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร และอาจารย์ศึกษาดูงานจาก National Cheng Kung University (NCKU) ไต้หวัน

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร และอาจารย์ศึกษาดูงานจาก National Cheng Kung University (NCKU) ไต้หวัน เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

EILA

23/05/2024

EILA จัดสัมมนาบุคลากรสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ประจำปี 2567

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการสัมมนาบุคลากรฯ เมื่อวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2567

EILA

13/05/2024

อพวช. จัดกิจกรรมเสวนาวิทยาศาสตร์และ Talk Thought Together เพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้และกระตุ้นความสนใจในวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมเสวนาวิทยาศาสตร์เพื่อสาธารณะ 2567 ครั้งที่ 4: Future is Now และกิจกรรม Talk Thought Together: คุย คิด (ด้วย) กัน season 5 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567

EILA

08/05/2024

EILA ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนกเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567

EILA

08/05/2024

โครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 9 (SoTL9)

ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรตาม OBE และการจัดหลักสูตรแบบ CWIE” รอบวิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันที่ 24-25 เมษายน 2567

Thanwa Jeharwae

02/05/2024

EILA จัดอบรมให้ความรู้บุคลากร การนำผลงานเข้าสู่การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในโครงการเวทีคุณภาพ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

การนำผลงานเข้าสู่การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในโครงการเวทีคุณภาพ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

EILA

30/04/2024

EILA จัดอบรมคณาจารย์ ม.อ. วิทยาเขตปัตตานี “การพัฒนาหลักสูตรตาม OBE และการจัดหลักสูตรแบบ CWIE”

ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรตาม OBE และการจัดหลักสูตรแบบ CWIE” รอบวิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันที่ 24-25 เมษายน 2567

EILA

29/04/2024

EILA จัดอบรมคณาจารย์ ม.อ. “การพัฒนาอาจารย์ใหม่ด้านการเรียนการสอน แบบโมดูล”

ภาพบรรยากาศ การอบรมคณาจารย์ ม.อ. “การพัฒนาอาจารย์ใหม่ด้านการเรียนการสอน แบบโมดูล” แก่อาจารย์ใหม่ โมดูลที่ 3 โมดูลที่ 3 หัวข้อ การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended learning) และการใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ และ การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้ STEM เป็นฐาน และหลักการวิจัยในชั้นเรียน เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567

EILA

23/04/2024

EILA จัดอบรมคณาจารย์ ม.อ. “การพัฒนาอาจารย์ใหม่ด้านการเรียนการสอน แบบโมดูล”

ภาพบรรยากาศ การอบรมคณาจารย์ ม.อ. “การพัฒนาอาจารย์ใหม่ด้านการเรียนการสอน แบบโมดูล” แก่อาจารย์ใหม่ โมดูลที่ 4 Assessment and Evaluation เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567

EILA

23/04/2024

EILA จัดอบรมคณาจารย์ ม.อ. วิทยาเขตภูเก็ต “การพัฒนาหลักสูตรตาม OBE และการจัดหลักสูตรแบบ CWIE”

ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรตาม OBE และการจัดหลักสูตรแบบ CWIE” รอบวิทยาเขตภูเก็ต เมื่อวันที่ 4-5 เมษายน 2567

EILA

23/04/2024

EILA จัดอบรมคณาจารย์ ม.อ. “การพัฒนาอาจารย์ใหม่ด้านการเรียนการสอน แบบโมดูล”

ภาพบรรยากาศ การอบรมคณาจารย์ ม.อ. “การพัฒนาอาจารย์ใหม่ด้านการเรียนการสอน แบบโมดูล” แก่อาจารย์ใหม่ โมดูลที่ 1 Orientation to Education และโมดูลที่ 2 Curriculum Development and Instruction Design เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567

EILA

23/04/2024

EILA จัดอบรมคณาจารย์ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ “การพัฒนาหลักสูตรตาม OBE และการจัดหลักสูตรแบบ CWIE”

ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรตาม OBE และการจัดหลักสูตรแบบ CWIE” รอบวิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 2567

EILA

23/04/2024
1 2