เชิญชวนเข้าร่วมอบรม การผลิตสื่อการสอนด้วยนวัตกรรมสุดล้ำ AI (Online)

เชิญชวนเข้าร่วมอบรม การผลิตสื่อการสอนด้วยนวัตกรรมสุดล้ำ AI (Online)


สมัครเข้าร่วมโครงการ

ตรวจสอบรายชื่อ

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ กำหนดจัดโครงการอบรม การผลิตสื่อการสอนด้วยนวัตกรรมสุดล้ำ AI เพื่อให้ผู้สอนมีความมั่นใจในการออกแบบการสอนที่ทันสมัย และสนับสนุนให้ผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยี AI มาสร้างสื่อการสอนในรูปแบบที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน

กลุ่มเป้าหมาย

อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทุกคณะ/ วิทยาเขต รับจำนวน 300 คน

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI เบื้องต้น
2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างสื่อการสอนด้วย AI ได้

วิทยากร

อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วัน และเวลาจัดงาน

วันที่ 26 สิงหาคม 2567 | เวลา 09.00 – 12.00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting

ใบรับรอง (e-Certificate)

ผู้เข้าอบรมสามารถดาวน์โหลดใบรับรอง (e-Certificate) การเข้าร่วมกิจกรรมได้ หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมและเข้าร่วมการประเมินกิจกรรม


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

งานพัฒนาอาจารย์ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
โทรศัพท์ : 0-7428-9210 และ 9211