เชิญชวนร่วมงานประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 (online)

เชิญชวนร่วมงานประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 (online)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง กำหนดจัดประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน เป็นเวทีให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ และคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นเข้าร่วมประกวดในเวทีระดับชาติ จึงขอเชิญเข้าร่วมการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณการกับการทำงาน รายละเอียดดังนี้

รอบที่ 3 : ระดับเครือข่าย

รับชมการประกวดผลงาน

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 09.00-12.00 น.


Meeting ID: 974 3098 7822
Passcode: 6522

ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ | 09.00-12.00 น.


Meeting ID: 949 0132 3570
Passcode: 6533

ด้านนวัตกรรม | 09.00-12.00 น.


Meeting ID: 922 5511 9420
Passcode: 6544

ประกาศผลรางวัลการประกวดผลงาน | 13.00-14.00 น.


Meeting ID: 945 8674 3838
Passcode: 6511

สำหรับ นศ. สหกิจศึกษานำเสนอผลงาน

ดาวน์โหลดเกณฑ์การพิจารณาผลงาน และ Template โปสเตอร์นำเสนอผลงาน ทั้ง 3 ระดับ

วัตถุประสงค์

1. กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จริงและมีประสบการณ์การทำงานก่อนสำเร็จการศึกษา
2. คัดเลือกตัวแทนนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นเข้าร่วมประกวดในเวทีระดับชาติ
3. สร้างผลงานนักศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม

กลุ่มเป้าหมาย

1. นักศึกษานำเสนอผลงาน
2. อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษานำเสนอผลงาน
3. คณะกรรมการวิพากษ์ผลงานนักศึกษา

วัน เวลา และสถานที่

การจัดการประกวดผลงาน แบ่งระดับการประกวดผลงาน ออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
รอบที่ 1 : ระดับ วิทยาเขตหาดใหญ่
xxxวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 | เวลา 08.15 – 15.00 น. (เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
xxxอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร 1) ชั้น 8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รอบที่ 2 : ระดับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
xxxวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 | เวลา 08.15 – 15.00 น. (เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
xxxอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร 1) ชั้น 8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รอบที่ 3 : ระดับ เครือข่ายฯ
xxxวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 | เวลา 08.30 – 16.30 น. (เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
xxxอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร 1) ชั้น 8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิธีการดำเนินงาน

1. นำเสนอผลงาน Best practice ผ่านระบบออนไลน์
2. วิทยากรวิพากษ์ผลงานนักศึกษา
xxx – ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
xxx – ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ
xxx – ด้านนวัตกรรม
3. ประกาศรางวัลผลงานระดับวิทยาเขตหาดใหญ่/ ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และระดับเครือข่าย

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. จำนวนนักศึกษาสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเพิ่มสูงขึ้น
2. นักศึกษาสหกิจศึกษามีความรู้ เข้าใจ และเห็นประโยชน์ของการเรียนการสอนแบบบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน นักศึกษาภูมิใจในคุณค่าของตนเอง
3. ผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณกาญจนา กองสวัสดิ์ หรือคุณสุทอง แซ่ตั้ง โทรศัพท์ : 0-7428-9225
Email : kanjana.ko@psu.ac.th หรือ suthong.s@psu.ac.th