เชิญชวนร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางของ Outcome-Based Education (OBE) รุ่นที่ 3 (online)

เชิญชวนร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางของ Outcome-Based Education (OBE) รุ่นที่ 3 (online)

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางของ Outcome-Based Education (OBE) รุ่นที่ 3 (online) เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกระดับการศึกษา มีความรู้ พร้อมที่จะปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม Outcome-Based Education ได้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม Outcome-Based Education ของแต่ละหลักสูตรได้

รายละเอียดโครงการ

กลุ่มเป้าหมาย

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตรหรือผู้ที่รับมอบหมายจากหลักสูตร ทุกระดับการศึกษา

ช่วงเวลาการฝึกอบรม

ระหว่างวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2565

อัตราค่าสมัคร

1,200 บาท/คน

สมัครเข้าร่วมโครงการ


สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 17 มิถุนายน 2565

การชำระเงินค่าลงทะเบียน

ธนาคารไทยพาณิชย์ (ประเภทออมทรัพย์)
หมายเลขบัญชี : 565-507148-0
ชื่อบัญชี : สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

** โปรดเตรียมหลักฐานการชำระเงิน เพื่อแนบพร้อมการสมัคร **

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณนุชระพี จันทร์ช่วย หรือคุณวนิดา กาเหย็ม โทรศัพท์ : 0-7428-9210-11
Email : nootrapee.c@psu.ac.th หรือ wanida.k@psu.ac.th