จ้างทำปกปริญญาบัตร เข็มวิทยฐานะ และปกปริญญาบัตรสำหรับฝึกซ้อมบัณฑิต ประจำการศึกษา 2564

banner_edudata

จ้างทำปกปริญญาบัตร เข็มวิทยฐานะ และปกปริญญาบัตรสำหรับฝึกซ้อมบัณฑิต ประจำการศึกษา 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ขอบเขตของงาน TOR
ประกวดราคาซื้อ
เอกสารประกวดราคา