เปิดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับ “ทุนแลกเปลี่ยนและเทียบโอนหน่วยกิต ในกลุ่มประเทศอาเซียนผ่านระบบ AUN-ACTS”

เปิดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับ “ทุนแลกเปลี่ยนและเทียบโอนหน่วยกิต ในกลุ่มประเทศอาเซียนผ่านระบบ AUN-ACTS”


สมัครเข้ารับทุน

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 13 สิงหาคม 2566

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนและเทียบโอนหน่วยกิตในกลุ่มประเทศอาเซียนผ่านระบบ AUN-ACTS ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษาเพื่อการแลกเปลี่ยนและเทียบโอนหน่วยกิต ในกลุ่มประเทศอาเซียนผ่านระบบ AUN-ACTS

วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์การเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่เป็นนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

รายละเอียดทุนฯ

– มูลค่าทุน: 50,000 บาท

– จำนวนทุน: 5 ทุน

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

1) นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป หรือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม จนถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนวันสมัคร ไม่ต่ำกว่า 2.75 ในระดับปริญญาตรี
และไม่ต่ำกว่า 3.25 ในระดับบัณฑิตศึกษา

3) มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี โดยแนบหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
โดยผลการทดสอบดังกล่าว ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สมัคร

4) ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับทุนฯ ระยะเวลาการให้ทุน: 1 ภาคการศึกษา (ไม่เกิน 5 เดือน)


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณนลินี จิโรภาส สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
โทรศัพท์ 074-289226
Email: nalinee.j@psu.ac.th