คู่มือการใช้งานโปรแกรมออนไลน์ สำหรับนักศึกษา

คู่มือการใช้งานโปรแกรม MS-Office 365 สำหรับการทำงานและกิจกรรมกลุ่มออนไลน์ คู่มือการใช้งานโปรแกรม Google Apps สำหรับการทำงานและกิจกรรมกลุ่มออนไลน์ คู่มือการใช้งานโปรแกรม One Drive สำหรับการทำงานและกิจกรรมกลุ่มออนไลน์ คู่มือการใช้งาน Zoom Meeting เพื่อการประชุมกลุ่มย่อย วิธีการเข้าใช้งานโปรแกรม Zoom for Education และ Microsoft Teams

EILA

04/10/2021

ม.สงขลานครินทร์ พร้อมสอนสดออนไลน์ “อยู่ที่ไหน..ก็เรียนได้”

ม.สงขลานครินทร์ พร้อมสอนสดออนไลน์ “อยู่ที่ไหน..ก็เรียนได้” (PSU EDU Live : Interactive Online Learning) ม.สงขลานครินทร์ โดยสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมกับสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ได้จัดเตรียมระบบการสอนสดออนไลน์ ด้วยแนวคิด  “อยู่ที่ไหน..ก็เรียนได้” (PSU EDU Live : Interactive Online Learning)  โดยระบบนี้เป็นการทำงานประสานกันของระบบ PSU Learning Management System (LMS) กับโปรแกรม Zoom และโปรแกรม Microsoft Teams ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้สอนและผู้เรียนไม่จำเป็นต้องอยู่ในสถานที่เดียวกัน เพื่อเป็นขยายโอกาสทางการศึกษาในอนาคต และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างไร้พรมแดน สำหรับวิธีการเข้าใช้งานสามารถศึกษาได้จากคู่มือนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ (EILA) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โทรศัพท์ 0 7428 9216 (คุณเกียรติศักดิ์ คมขำ และคุณศรายุทธ จุลแก้ว) หรือทาง FB Inbox : https://www.facebook.com/EILAPSUเว็บไซต์ https://eila.psu.ac.th/ สอนสดออนไลน์ด้วย ZOOM และ Microsoft Teams […]

EILA

04/10/2021

Cooperative and Work Integrated Education: CWIE

พช.ร่วม MOU การส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน(Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 11.10 น. ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) ซึ่งจัดทำขึ้นระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม กับ สมาคมสหกิจศึกษาไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) […]

EILA

04/10/2021

โอกาสและรูปแบบความร่วมมือการจัดการศึกษา…

โอกาส และรูปแบบ ความร่วมมือจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้กับสถานประกอบการในประเทศจีน สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ ม.อ. จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง โอกาส และรูปแบบ ความร่วมมือจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้กับสถานประกอบการในประเทศจีน วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องระพีพรรณ ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียน Online ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 29 มกราคม 2563 หมายเหตุ : สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับ e-Certificateชั่วโมงเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 2 ชั่วโมง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณกาญจนา / คุณสุทอง  โทรศัพท์ 0 7428 9210

EILA

04/10/2021

Songkhla Job Fair 2020 นัดพบแรงงานสงขลา

SONGKHLA JOB FAIR 2020 นัดพบแรงงานสงขลา สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอเชิญชวนนักศึกษา…เข้าร่วมงาน “SONGKHLA JOB FAIR 2020” นัดพบแรงงานสงขลา ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบกับ.. บูธรับสมัครงาน นิสิต / นักศึกษา / สหกิจศึกษา จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า 50 แห่งตำแหน่งงานว่างกว่า 3,000 อัตรา ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์jobit.doe.go.th/Songkhlajobfair2020 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณกาญจนา / คุณสุทอง  โทรศัพท์ 0 7428 9210

EILA

04/10/2021

Assessment of Learning outcomes/Constructive Feedback

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Assessment of Learning outcomes/Constructive Feedback สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มีกำหนดจัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Assessment of Learning outcomes/Constructive Feedback ในวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:00-16:30 น. ณ ห้องอบรม ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยากรโดย รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล (**รับสมัครจำนวนจำกัด 50 ที่นั่ง) หมายเหตุ  กรุณาตรวจสอบข้อมูลชื่อ-นามสกุลในการลงทะเบียนให้ถูกต้องด้วยค่ะ >> ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ >> กำหนดการจัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการฯ >> เอกสารประกอบโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ: คุณอัจฉรา โทรศัพท์ 0 7428 9212

EILA

04/10/2021

STEM in Higher Education : Training of the trainers

โครงการ STEM in Higher Education : Training of the trainers สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ กำหนดจัดโครงการ STEM in Higher Education : Training of the trainers ในวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 09:00-16:30 น. ณ ห้องอบรม ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) ม.อ.หาดใหญ่ ทีมวิทยากร นำโดย รศ.ดร.วันดี สุทธรังษี, ดร.ธเนศ ปานรัตน์ และ ผศ.ดร.จรีรัตน์ รวมเจริญ เพื่อให้ความรู้แก่อาจารย์ใหม่ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ ครั้งที่ 7 หรืออาจารย์แกนนำที่มีประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนแบบ STEM จำนวน 60 ท่าน (**รับสมัครจำนวนจำกัด 60 ที่นั่ง) […]

EILA

04/10/2021

การประชุมความร่วมมือ EASTEM Project

การประชุมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป และมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน EASTEM Project ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศตสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ บางโชคดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เข้าร่วมประชุม Euro – Asia Collaboration for Enhancing STEM Education (EASTEM) ระหว่างวันที่ 30 กันยายน ถึง 3 ตุลาคม 2562 ณ Vilnius University ประเทศลิทัวเนีย การประชุมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปและมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซีย เวียดนามและไทย เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาและการสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดการศึกษาโดยใช้สเต็ม (STEM) รวมถึงการจัดตั้งศูนย์สเต็มในมหาวิทยาลัย สำหรับประเทศไทยมี 3 มหาวิทยาลัยที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

EILA

04/10/2021

เตรียมความพร้อม น.ศ.ก่อนออกสหกิจศึกษา 2/2019

เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (2/2019)หัวข้อเรื่อง กระบวนการคิดวิเคราะห์ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ในหัวข้อเรื่อง กระบวนการคิดวิเคราะห์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณธริศรา ธนจิราดลสุข Deputy HR Director Thailand Human Resource Department, Huawei Technologies (Thailand) Co.,Ltd. และทีมงาน มาเป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งมีนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้กว่า 100 คน จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะศิลปศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคิดวิเคราะห์ ได้เกิดทักษะพัฒนาแบบกระบวนการคิดวิเคราะห์ ให้มีประสิทธิภาพ สามารถนำความรู้ ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง ถูกต้อง เหมาะสมในการดำเนินชีวิตทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

EILA

04/10/2021
1 2 3 4