แนะนำ 4 รายวิชา พัฒนาภาษาอังกฤษ ช่วยเตรียมความพร้อมพิชิตข้อสอบ PSU-EST !!!

แนะนำ 4 รายวิชา พัฒนาภาษาอังกฤษ ช่วยเตรียมความพร้อมพิชิตข้อสอบ PSU-EST !!!

ชุดรายวิชา English for Communication เป็นสื่อการเรียนรู้ที่จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์บนระบบ PSU MOOC เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และเตรียมความพร้อมในการสอบ PSU English Skills Test (PSU-EST) ให้กับนักศึกษา ม.อ. ทั้ง 5 วิทยาเขต และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

ชุดรายวิชา English for Communication มีการออกแบบเนื้อหาสอดคล้องตามกรอบมาตรฐาน Common European Framework of Reference for Language (CEFR) โดยแบ่งตามระดับออกเป็น 4 รายวิชาย่อย ดังนี้

English for Communication: Beginner level

รายวิชานี้จะเน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระดับเริ่มต้น ผู้เรียนจะสามารถจับใจความจากการฟังและการอ่านเนื้อหาสั้นๆ เช่น โฆษณา เมนู ป้าย ฯลฯ เพื่อสื่อสารความต้องการของตนเองในระดับพื้นฐานได้ สามารถสื่อสารโต้ตอบผ่านการเขียนและการพูดเป็นประโยคสั้น ๆ เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ วันเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น


English for Communication: Intermediate level

รายวิชานี้จะเน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระดับ Intermediate ผู้เรียนจะสามารถระบุชี้แจงและคาดเดาข้อความสำคัญและข้อมูลที่เชื่อมโยงกับเรื่องประจำวันในข้อความที่สั้นและเสียงที่ฟังได้ สามารถใช้โครงสร้างประโยคง่าย ๆ เพื่อสื่อสารโต้ตอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ งาน และการศึกษาได้


English for Communication: Intermediate Plus level

รายวิชานี้จะเน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระดับ Intermediate Plus ผู้เรียนจะสามารถสรุปความเชื่อมโยงประเด็นต่าง ๆ ที่ได้จากการฟังและการอ่านเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน สามารถสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรและพูดบรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ แผนงาน หรือเป้าหมายในอนาคตพอสังเขปได้


English for Communication: Advanced level

รายวิชานี้จะเน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระดับ Advanced ผู้เรียนจะสามารถแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงกับความคิดเห็น และแนวคิดหลักกับรายละเอียดปลีกย่อยจากการฟังและการอ่านตำราหรือบทความทางวิชาการที่ยาวและซับซ้อนมากขึ้นได้ รวมถึงสามารถอธิบายวิเคราะห์มุมมองและโต้แย้งความเห็นในหัวข้อที่มีความเชี่ยวชาญได้

หมายเหตุ : ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรายวิชาในระดับที่สนใจได้ โดยไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับ