เชิญชวนอบรมเชิงปฏิบัติการ ออกแบบการเรียนการสอนเพื่อการคิดเชิงระบบและการสร้างความรู้ในแนวคิด STEM Class Design Management and STEM Rubric Assessment

เชิญชวนอบรมเชิงปฏิบัติการ ออกแบบการเรียนการสอนเพื่อการคิดเชิงระบบและการสร้างความรู้ในแนวคิด STEM Class Design Management and STEM Rubric Assessment


สมัครเข้าร่วมโครงการ

กำหนดการอบรม

ตรวจสอบรายชื่อ

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ออกแบบการเรียนการสอนเพื่อการคิดเชิงระบบและการสร้างความรู้ในแนวคิด STEM Class Design Management and STEM Rubric Assessment เพื่อให้อาจารย์สามารถออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจน โดยใช้กระบวนการทางแนวคิด STEM Class Design Management and STEM Rubric Assessment มาบูรณาการและเชื่อมโยงเนื้อหาในรายวิชาสามารถพัฒนาผู้เรียนให้คิดเป็น ทำเป็น วิเคราะห์เป็น และประยุกต์ใช้เป็น สอดคล้องกับบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้อาจารย์สามารถออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้สามารถออกแบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับแนวคิด STEAM ให้เกิดประสิทธิภาพและนวัตกรรมในกระบวนการสอน
2. เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด ออกแบบการเรียนการสอนเพื่อการคิดเชิงระบบและการสร้างความรู้ในแนวคิด STEM Class Design Management and STEM Rubric Assessment
3. เพื่อให้อาจารย์สามารถสร้าง Rubric Assessment ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนในแนวคิด STEAM
4. เพื่อให้อาจารย์สามารถนำความรู้ของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้และเชื่อมโยงในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียน

กลุ่มเป้าหมาย

คณาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 40 คน

วิทยากร

1. ผศ.ดร.ธเนศ ปานรัตน์ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
2. ผศ.ดร.จรีรัตน์ รวมเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

วัน และเวลาจัดงาน

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 | เวลา 08.30 – 16.30 น.
ห้อง His Royal Highness Prince Khalifa Bin Salman Al Khalifa PSU STEM Center
ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ใบรับรอง (e-Certificate)

ผู้เข้าร่วมงานสามารถดาวน์โหลดใบรับรอง (e-Certificate) การเข้าร่วมกิจกรรมได้ หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมและเข้าร่วมการประเมินกิจกรรม


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

งานพัฒนาอาจารย์ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
โทรศัพท์ : 0-7428-9210 ถึง 11