ม.อ. ม.ขอนแก่น และ University of Georgia ร่วมประชุมเครือข่ายวิจัยเพื่อประเมินระดับความสุจริตทางวิชาการ (Academic Integrity)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ University of Georgia จัดประชุมเครือข่ายวิจัยเพื่อประเมินระดับความสุจริตทางวิชาการ (Academic Integrity) ระดับนานาชาติ (ICAI-McCabe Survey) เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้การต้อนรับและร่วมประชุม ซึ่งผู้แทนจากเครือข่ายวิจัยเพื่อประเมินระดับความสุจริตทางวิชาการ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์  Professor Dr. David Knauft  และ รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เริงธรรม  การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้และพัฒนาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยให้มีความสุจริตทางวิชาการ