คณะกรรมการ 5ส ตรวจเยี่ยม EILA

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565  คณะกรรมการ 5ส จากสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย คุณทิพวัลย์ เตชะศรี ได้ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรม 5ส (ครั้งที่ 1/2566) ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย เพื่อให้บังเกิดผล ไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตที่สูงขึ้น  โดยมี คุณมัลลิยา พรหมแก้ว คณะกรรมการ 5ส ของสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้คณะผู้ตรวจกิจกรรม 5ส ได้ตรวจผลการดำเนินกิจกรรมภายในสำนักงานฯ บอร์ดนิทรรศการ และบริเวณโดยรอบ ชั้น 9  สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้