ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสหกิจศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 : ระดับวิทยาเขตหาดใหญ่

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสหกิจศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 : ระดับวิทยาเขตหาดใหญ่

เมื่อวันศุกร์ ที่ 18 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 (ระดับวิทยาเขตหาดใหญ่) โดยมีผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด จำนวน 3 ด้าน 1) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 3 ผลงาน 2) ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ จำนวน 6 ผลงาน 3) ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา จำนวน 6 ผลงาน ซึ่งผลการประกวดโครงการฯ มีนักศึกษาผ่านการคัดเลือกได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ จำนวน 6 คน เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันศุกร์ ที่ 25 มีนาคม 2565 ต่อไป

ผลรางวัล : ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลชนะเลิศ
นายกันตณัฐ เหมทานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.กฤช สมนึก
สถานประกอบการที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา : บริษัท พาเนลพลัส จำกัด

รางวัลรองชนะเลิศ
นายหรรษา วัชรีบำรุง คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรมินทร์ เณรานนท์
สถานประกอบการที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา : บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผลรางวัล : ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ

รางวัลชนะเลิศ
นางสาวศดานันท์ หีตช่วย คณะศิลปศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.สิตา มูสิกรังษี
สถานประกอบการที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา : บริษัท เนกซ์สเตป จำกัด (Next Step)

รางวัลรองชนะเลิศ
นางสาวซัลมา ขุนแทน คณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์พัลลภัช เพ็ญจำรัส
สถานประกอบการที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา : บริษัท หาดทิพย์ จำกัด

ผลรางวัล : ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา

รางวัลชนะเลิศ
นางสาวฮาซียะห์ แวหามะ คณะวิทยาศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.ปภาวี ฟาน โดมเมเลน
สถานประกอบการที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา : ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

รางวัลรองชนะเลิศ
นายปีติภัทร เตี้ยวซี คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัญชนา สินธวาลัย
สถานประกอบการที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา : บริษัท ดูคาติ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด