ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสหกิจศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 : ระดับเครือข่ายฯ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสหกิจศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 : ระดับเครือข่ายฯ

เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง จัดประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 (ระดับเครือข่ายฯ) โดยมีผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด จำนวน 3 ด้าน ซึ่งผลการประกวดโครงการฯ มีนักศึกษาผ่านการคัดเลือกได้รับรางวัลชนะเลิศจำนวน  3  ผลงาน เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดผลงานระดับชาติ ต่อไป


1) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนักศึกษาสหกิจศึกษาในสถาบันเครือข่ายได้รับรางวัลดังนี้


2) ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ มีนักศึกษาสหกิจศึกษาในสถาบันเครือข่ายได้รับรางวัลดังนี้


3) ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา มีนักศึกษาสหกิจศึกษาในสถาบันเครือข่ายได้รับรางวัลดังนี้ภาพบรรยากาศ การประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 : ระดับเครือข่ายฯ ( ผ่านระบบ zoom meeting )