การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ดำเนินงานด้าน CWIE และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จากทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงาน CWIE  กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช