ชาว EILA ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม EdPEx ม.อ. ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565  รศ.ดร.วันดี สุทธรังษี ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ นำคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมต้อนรับ รศ. ภญ.อุษณีย์ คำประกอบ คุณวรวุฒิ แจ้งศุภนิมิตร และฝ่ายเลขาฯ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 เข้าตรวจเยี่ยมและตอบข้อซักถามการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ณ ห้อง EILA3 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์