การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำผลงานเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้” (รุ่นที่ 2)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำผลงานเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้” (รุ่นที่ 2)

งานฝึกอบรม สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำผลงานเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้” ให้กับบุคลารในสำนักฯ สำหรับรุ่นที่ 2
จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 ณ ห้อง EILA5 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


โดยมีหัวข้อการอบรม ดังนี้

– ความรู้เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
วิทยากรโดย คุณนวพร  หอมจันทร์  รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารงานบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนางานประจำสู่งานวิชาการของสายสนับสนุน ด้วย R2R (2R) : Routine to Research
วิทยากรโดย คุณกิติยาภรณ์ สินศุภเศวต นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์


การจัดอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน กฎระเบียบ วิธีการขอตำแหน่งที่สูงขึ้น
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการทำผลงานเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีแนวทางในการจัดทำผลงานและนำไปประยุกต์ใช้ในงานของตนเองได้
4. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนางานของบุคลากร โดยให้นำผลงานกลับมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานประจำต่อ