การประชุมให้ข้อมูลเครือข่ายวิจัยเพื่อประเมินระดับความสุจริตทางวิชาการ

การประชุมให้ข้อมูลเครือข่ายวิจัยเพื่อประเมินระดับความสุจริตทางวิชาการ


เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ได้มีการประชุมให้ข้อมูลเครือข่ายวิจัยเพื่อประเมินระดับความสุจริตทางวิชาการ โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.สถาพร เริงธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยประเมินความสุจริตทางวิชาการ และ อาจารย์สุจินันท์ หรสิทธิ์ หัวหน้าโครงการย่อย ลงพื้นที่วิจัยเพื่อพบปะผู้ให้ข้อมูลวิจัยในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบสำรวจความสุจริตทางวิชาการ ณ ห้อง EILA3 สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้