ม.อ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ สถาบันพระบรมราชชนก โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ซึ่งมีผู้บริหารและผู้แทนจากสถาบันพระบรมราชชนก และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมเป็นพยาน

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา การวิจัย สร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรม การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักศึกษาและบุคลากร