การลงนามความร่วมมือ การสนับสนุนการดำเนินการหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree)

การลงนามความร่วมมือ การสนับสนุนการดำเนินการหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดทำโครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคต โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมและขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเชิงประสบการณ์ วัตถุประสงค์หลัก เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาใช้องค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญตามอัตลักษณ์ของสถาบันและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree)


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหนึ่งใน 17 สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ หลักสูตรนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารและการตลาดดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งมีการลงนามความร่วมมือในบันทึกข้อตกลง ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เมื่อวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี สุทธรังษี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมลงนาม

อีกทั้งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ บางโชคดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร รองศาสตราจารย์ ดร. พงศธร อมรพิทักษ์สุข รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี และทีม ร่วมเป็นพยาน