อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางของ Outcome-Based Education (OBE) รุ่นที่ 3 (online)

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางของ Outcome-Based Education (OBE) รุ่นที่ 3 (online)

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome-Based Education (OBE) รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting


โดยมีหัวข้อการอบรม ดังนี้

– Outcome-Based Education (OBE) and Stakeholder’s Needs Analysis
วิทยากรโดย ดร.กวินพัฒน์ สิริกานติโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

– การกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร
วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี สุทธรังษี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

– การสร้างรายวิชา/ ชุดวิชาที่ตอบสนองต่อสมรรถนะที่ต้องการของผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร
วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พงศธร อมรพิทักษ์สุข รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

– การเขียน Course Learning Outcomes (CLOs) ภายใต้การจัดการหลักสูตรตาม Outcome-Based Education (OBE)
วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ บางโชคดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์การจัดอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์

1. เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกระดับการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่เข้าร่วมอบรมมีความรู้และความเข้าใจแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรตาม Outcome-Based Education (OBE)
2. เพื่อให้อาจารย์สามารถพัฒนา/ ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม Outcome-Based Education (OBE) ที่แต่ละหลักสูตรกำหนดได้