การนำเสนอ การขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ โดยใช้ STEM เป็นฐาน (Online)

การนำเสนอ การขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ โดยใช้ STEM เป็นฐาน (Online)

The His Royal Highness Prince Khalifa Bin Salman Al Khalifa PSU STEM Center
สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานนำเสนอ การขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ โดยใช้ STEM เป็นฐาน ในวันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 13.30-15.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Meeting)


กล่าวเปิดงาน PSU STEM Center and PSU MOOC : (13.30 – 14.00)
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ (ผู้อำนวยการ PSU STEM Center มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
Showcases: การเรียนการสอน โดยใช้ STEM@PSU : (14.00 – 15.30)
โดยx– ผศ.ดร.จรีรัตน์ รวมเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
xxxx– ผศ.ดร.สมพร ช่วยอารีย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
xxxx– ดร.ฮามีด๊ะ มูสอ คณะศึกษาศาสตร์
xxxx– ดร.อิสระ ชนะแก้วสมบูรณ์ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
xxxx– ผศ.ชัยวัฒน์ เลิศวิริยะนันทกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
xxxx– รศ.ดร.นิธินาถ แซ่ตั้ง คณะวิทยาศาสตร์
xxxx– ผศ.ดร.ปาริชาติ มณีมัย คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

 ผู้ดำเนินรายการ : ผศ.ดร.ธเนศ ปานรัตน์  (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)