ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม  2565  ณ ห้องประชุม EILA5  ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ ได้ต้อนรับผู้บริหารและคณะศึกษาดูงานหลักสูตรผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 5 จำนวน 44 ท่าน  ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนากรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ PSU-TPSF ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี สุทธรังษี  ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ปานรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ และ ดร.กวินพัฒน์ สิริกานติโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคุณภาพหลักสูตร กล่าวต้อนรับและนำเสนอเกี่ยวกับกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF)

หลังจากนั้น ทางสำนักการศึกษาฯ นำคณะดูงานเยี่ยมชมห้องเรียนออนไลน์ PSU STEM Center, ห้อง Studio บริเวณชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์