ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565  ณ ห้องประชุม EILA 3 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน ด้านการพัฒนากรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ PSU-TPSF 

โดยมี ผศ.ดร.ธเนศ ปานรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ และ รศ.ดร.พงศธร อมรพิทักษ์สุข รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับ พร้อมบรรยายและพาเยี่ยมชมห้องเรียนออนไลน์ PSU STEM Center, ห้อง Studio และห้อง Drawing บริเวณชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์