ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัล “งานมหกรรมแสดงผลงานระดับชาติ ปขมท. ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566”

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัล “งานมหกรรมแสดงผลงานระดับชาติ ปขมท. ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566”

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ (EILA) ขอแสดงความยินดีกับคุณสราวุฒิ เลิศล้ำไตรภพ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คู่มือปฏิบัติงาน ประเภทบรรยาย เรื่อง คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำวารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ในงานมหกรรมแสดงผลงานระดับชาติ ปขมท. ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 21 – 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในหัวข้อ “เปลี่ยนผ่านเพื่อเปลี่ยนแปลงสู่โลกดิจิทัล (Transform with Digital Transformations)” จัดโดยสภาพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม ในโอกาสครบรอบ 90 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และในโอกาสครบรอบ 30 ปี ปขมท.

นอกจากนี้ มีบุคลากรเข้าร่วมนำเสนอผลงานการพัฒนางานประจำ (สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) ประเภทบรรยาย จำนวน 4 เรื่อง ดังต่อไปนี้

1) เรื่อง การพัฒนากระบวนการจัดการและระบบให้บริการ ด้านการรายงานตัวนักศึกษาใหม่และการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในรูปแบบออนไลน์ โดย คุณนวนิก จุลนพ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล

2) เรื่อง การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้านเอกสารสำคัญทางการศึกษา โดย ฉัตรชมณฐ์ แซ่อึ้ง ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล

3) เรื่อง การพัฒนากระบวนการเช็คชื่อผู้เข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้วยการสแกนบาร์โค้ด โดย รัตติ ศรีสัจจัง ฝ่ายพัฒนาการจัดการศึกษา

4) เรื่อง กระบวนการยืมเงินทดรองจ่ายของสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านระบบ PSU MAS โดย ศิริรัตน์ ทองแก้ว ฝ่ายบริหารและการจัดการ