ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับรางวัล “บุคลากรดีเด่น 4 สำนักงาน” ประจำปี 2565

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัล “บุคลากรดีเด่น 4 สำนักงาน” ประจำปี 2565  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานมอบรางวัลฯ  เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566  ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทั้งนี้ การพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปี 2565 นั้น ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น 2 กลุ่ม จำนวน 7 คน ได้แก่ กลุ่มสายวิชาการ จาก 3 สาขา และกลุ่มสายสนับสนุน จาก 4 ด้าน และผลงานทีมดีเด่นอีก 1 ทีม โดยบุคลากรของสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ได้รับการคัดเลือก 3 รางวัล ได้แก่

คุณนวนิก จุลนพ ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น สายสนับสนุน ด้านนวัตกรรมดีเด่น

คุณเกียรติศักดิ์ คมขำ ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น สายสนับสนุน ด้านบริการดีเด่น

คุณอัจฉราพร ตั้งแปร คุณนุชระพี จันทร์ช่วย และคุณศรายุทธ จุลแก้ว
ได้รับรางวัลผลงานทีมดีเด่น ทีมพัฒนาระบบการยื่นขอรับการประเมิน PSU-TPSF