ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัล “บุคลากรดีเด่น 4 สำนักงาน” ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัล “บุคลากรดีเด่น 4 สำนักงาน” ประจำปี 2566

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัล “บุคลากรดีเด่น 4 สำนักงาน” ประจำปี 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานมอบรางวัลฯ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

ทั้งนี้ การพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปี 2566 นั้น โดยส่วนงานเสนอชื่อบุคลากรเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสมควรที่จะได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณเป็นบุคลากรดีเด่น 4 สำนักงาน ประจำปี 2566 จำนวน 15 คน ดีเด่นระดับกอง/หน่วยงาน จำนวน 15 คน และประเภทผลงานทีม จำนวน 2 ทีม โดยสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้รับรางวัลประเภททีม และบุคลากรดีเด่น ดังนี้

1) รางวัลประเภททีมดีเด่น
“ทีมพัฒนากระบวนการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา” โดย ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล

2) รางวัลประเภทบุคลากรดีเด่น 4 ด้าน
2.1) รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านบริหารดีเด่น คือ นางสาวดลณพร ชาติพันธุ์
2.2) รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านวิชาชีพดีเด่น คือ นางสาวศิริรัตน์ ทองแก้ว
2.3) รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านนวัตกรรมดีเด่น คือ นายยอดรัก บุญพันธุ์
2.4) รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านบริการดีเด่น คือ นางสาวรัตนา สุวรรณการ