รางวัลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 (ระดับเครือข่ายฯ)

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา คณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศ ผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษา และสถานประกอบการที่ได้รับ “รางวัลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับเครือข่ายฯ” เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566

ซึ่งทั้งหมดจะเป็นตัวแทนของเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง ในการเข้าประกวดรเข้าร่วมระดับชาติ ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จัดในเดือนพฤษภาคมต่อไป

โครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น ได้แก่ นายอิทธิกร เพ็ชรมณี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โครงการเรื่อง Improve The Auto Glove Removal system and The basket of The Auto Glove Removal system

ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการดีเด่น ได้แก่ นายอนุชิต รุ่งบรรณาพันธ์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
โครงการเรื่อง การพัฒนาแผนการตลาดเพื่อจำหน่าย/เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตและ อุปกรณ์ต่อพ่วง กรณีศึกษา บริษัท แอร์พอเทลส์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น ได้แก่ นายพัชรภพ แต่ศักดาธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โครงการเรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการ ตอก VIN Number

ด้านนานาชาติดีเด่น ได้แก่ นางสาววันดาอีญะห์ ดอเลาะ และนางสาวฟารีดา หวังกุหลำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
โครงการเรื่อง คู่มือการค้า-การลงทุนในตุรกี (A Guide of Trade and Investment for Thai Entrepreneur and Investor)


รางวัลคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ได้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซูไฮดี สนิ (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษา)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รางวัลผู้นิเทศ/ที่ปรึกษาในสถานประกอบการดีเด่น ได้แก่
นายศักดิศร ทองมาก (Senior ERP System Support)
บริษัท อาร์ วี คอน เน็กซ์ จำกัด

รางวัลผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นในสถานศึกษา ได้แก่
นางสาวกรรณิการ์ ธรรมบำรุง (นักวิชาการอุดมศึกษา)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี

รางวัลสถานประกอบการขนาดใหญ่ดำเนินการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ได้แก่
บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือธรรมนิติ

รางวัลสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ดำเนินการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ได้แก่ บริษัท ภัสสรา บิวเดอร์ จำกัด (Patsara Builder Company Limited)