อธิการบดี ม.อ. แสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลในงานมหกรรมแสดงผลงานระดับชาติฯ ประจำปี พ.ศ. 2566

อธิการบดี ม.อ. แสดงความยินดีกับบุคลากร
ที่ได้รับรางวัลในงานมหกรรมแสดงผลงาน
ระดับชาติฯ ประจำปี พ.ศ. 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานมอบกระเช้าแสดงความยินดีให้กับ นายสราวุฒิ เลิศล้ำไตรภพ บุคลากรในสังกัดสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ด้วยการคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภทบรรยาย เรื่อง “คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำวารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้” ในงานมหกรรมแสดงผลงานระดับชาติของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม 201 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ทั้งนี้ งานมหกรรมแสดงผลงานระดับชาติของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 เป็นครั้งที่ 6 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในหัวข้อ “เปลี่ยนผ่านเพื่อเปลี่ยนแปลงสู่โลกดิจิทัล (Transform with Digital Transformations)” จัดโดยสภาพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม ในโอกาสครบรอบ 90 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และในโอกาสครบรอบ 30 ปี ปขมท.