ผลงาน EILA ทั้ง 5 เรื่องผ่านการคัดเลือกให้ไปนำเสนอในงานเวทีคุณภาพมหาวิทยาลัย ประจำปี 2567

ผลงาน EILA ทั้ง 5 เรื่องผ่านการคัดเลือกให้ไปนำเสนอในงานเวทีคุณภาพมหาวิทยาลัย ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร EILA ทั้ง 5 ผลงานที่ผลงานได้ผ่านการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดี ระดับวิทยาเขตหาดใหญ่ (Good Practice) ประจำปี 2567 และเข้ารับการพิจารณาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับมหาวิทยาลัย (Best Practice) ประจำปี 2567 ได้แก่ 

ผลงานแบบ Oral Presentation (1 เรื่อง)
– บัตรประชาชนแบบ Smart Card สู่การพัฒนากระบวนการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวแบบอัตโนมัติ (Development process of auto-update personal information by Smart identity Card)  (โดย คุณนวนิก จุลนพ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล)

ผลงานแบบ Poster Presentation (4 เรื่อง)
– การพัฒนาระบบรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม (EILA Event System) สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดกิจกรรมอบรมของสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้  (โดย คุณศศิธร หนูทอง ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ)

– การปรับปรุงกระบวนการจัดตารางสอบด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาในอนาคต (The improvement of exam scheduling process by the information technology for future development)  (โดย คุณมยุรี บัวจันทร์ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล)

– การพัฒนากระบวนการแก้ไขผลการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ (Development of the revising grade process effectively)  (โดย คุณภัทรชมณฑ์ ภัทรฐิติวงศ์ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล)

– การพัฒนาระบบสนับสนุนการติดตามและบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศนักศึกษา (SIS) (Development of the monitoring system and information management of student information system)  (โดย ว่าที่ร้อยตรีวีรเกียรติ วงศ์โพธิพันธ์ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล)

ทั้งนี้ วิทยาเขตหาดใหญ่จะจัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี ระดับวิทยาเขตหาดใหญ่ (Good Practice) ประจำปี 2567 รูปแบบ Oral Presentation จำนวน 5 รางวัล และรูปแบบ Poster Presentation จำนวน 10 รางวัล ในวันที่ 1 พ.ค. 67 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 210 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี และผลการคัดเลือกในระดับวิทยาเขต จะเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Best Practice) ต่อไป มาร่วมเชียร์และส่งกำลังให้กับทีม EILA กันด้วยนะคะ