4 บุคลากร EILA รับมอบเกียรติบัตรรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี Good Practice ประจำปี 2567

4 บุคลากร EILA รับมอบเกียรติบัตรรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี
Good Practice ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรทั้ง 4 ท่านที่ได้รับมอบเกียรติบัตรรางวัล “แนวปฏิบัติที่ดี ระดับวิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปี 2567”  โดยมี รศ.ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานมอบรางวัลฯ  เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567  ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 


ผลงานแบบ Poster Presentation (4 เรื่อง)
1) การพัฒนาระบบรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม (EILA Event System) สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดกิจกรรมอบรมของสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้  (โดย คุณศศิธร หนูทอง ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ)

2) การปรับปรุงกระบวนการจัดตารางสอบด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาในอนาคต (The improvement of exam scheduling process by the information technology for future development)  (โดย คุณมยุรี บัวจันทร์ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล)

3) การพัฒนากระบวนการแก้ไขผลการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ (Development of the revising grade process effectively)  (โดย คุณภัทรชมณฑ์ ภัทรฐิติวงศ์ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล)

4) การพัฒนาระบบสนับสนุนการติดตามและบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศนักศึกษา (SIS) (Development of the monitoring system and information management of student information system)  (โดย ว่าที่ร้อยตรีวีรเกียรติ วงศ์โพธิพันธ์ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล)

ทั้งนี้ ผลการคัดเลือกในระดับวิทยาเขต จะเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Best Practice) ต่อไป มาร่วมเชียร์และส่งกำลังให้กับทีม EILA กันด้วยนะคะ