ม.สงขลานครินทร์ คว้า 4 รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับเครือข่ายภาคใต้ตอนล่างฯ

ม.สงขลานครินทร์ คว้า 4 รางวัลชนะเลิศ
การประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับเครือข่ายภาคใต้ตอนล่างฯ

ม.สงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ “การประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานภาคใต้ตอนล่าง” เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส

นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละด้าน จะเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมประกวดผลงานฯ ระดับชาติที่ สป.อว. กำหนดจัดเดือนพฤษภาคม 2567 ต่อไป อย่าลืมส่งใจเชียร์นักศึกษาด้วยนะคะ

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวกรองขวัญ เรณุมาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โครงงานเรื่อง Studying the feasibility of canceling Post run-in to reduce machine setup time.

รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวอารียา เส็นก้าหรีม และ นางสาววรวิสรา พรหมรักษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
โครงงานเรื่อง การลดปริมาณตำหนิ กาวหลุมบนผิวแผ่นชิ้นไม้อัด (Particleboard) E015NP

ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวณิชกมล อภิชาติโชติ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โครงงานเรื่อง การปรับปรุงกระบวนการปิดฉลากผลิตภัณฑ์

ด้านนวัตกรรม

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายก.ธนกร กาญจนภักดิ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โครงงานเรื่อง Design and build prototypes of automatic fire extinguisher.

รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นายอานาซ ซาแม และ นายฮานีฟ แยนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี
โครงงานเรื่อง ต้นแบบบอร์ดควบคุมรถตัดหญ้าขับเคลื่อนอัตโนมัติโดยใช้เทคโนโลยี  Real-Time Kinematic Global Positioning System (RTK GPS)

ด้านนานาชาติ

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายสันติสุข ปานแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
โครงงานเรื่อง Conduct validation study of the halogen moisture Analyzer against conventional method
using oven for The moisture content analysis of desiccated coconut.

รางวัลพิเศษ

รางวัลพิเศษ ได้แก่ นางสาวสิริภากร สุทิน  คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โครงงานเรื่อง Development of glucose-utilizing Cupriavidus necator H16 strain for PHA production.