เชิญชวนเข้าร่วมฟังบรรยาย Collaborative Online International Learning (COIL): Lesson 101:How to conduct COIL

เชิญชวนเข้าร่วมฟังบรรยาย Collaborative Online International Learning (COIL): Lesson 101:How to conduct COIL


สมัครเข้าร่วมโครงการ

ตรวจสอบรายชื่อ

Document and Zoom Link

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ Collaborative Online International Learning (COIL) ให้เป็นที่รู้จักแก่อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร

2. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และ University of Western Australia เกี่ยวกับ COIL

กลุ่มเป้าหมาย

คณาจารย์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยากร

Dr. Alyssa Van Dreumel
International Program Coordinator and Lecturer, School of Molecular Science, The University of Western Australia.

Dr. Mary Lynn De Silva
Learning Designer, Educational Enhancement Unit, The University of Western Australia.

วัน และเวลาจัดงาน

28 มีนาคม 2566 | เวลา 10.00-12.00  น.

รูปแบบการจัดงาน

สัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Meeting

ใบรับรอง (e-Certificate)

ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับใบรับรอง (e-Certificate) การเข้าร่วมกิจกรรม


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณนลินี จิโรภาส สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
โทรศัพท์ : 0-7428-9226
อีเมล : nalinee.j@psu.ac.th