สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก Advance HE 2022-2023 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2566 – 31 กรกฎาคม 2567)

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก Advance HE 2022-2023 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2566 – 31 กรกฎาคม 2567)


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มุ่งมั่นพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานระดับสากล UKPSF (The United Kingdom Professional Standards Framework) จากสถาบัน Advance HE ประเทศสหราชอาณาจักร เพื่อสนับสนุนการเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาจารย์ตามกรอบมาตรฐาน UKPSF

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก Advance HE 2022-2023

1) ส่วนลดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น การเข้าร่วมอบรมสัมมนาของสถาบัน Advance HE และส่วนลดค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาจารย์ตามกรอบมาตรฐาน UKPSF

2) การเข้าถึงที่ปรึกษาและคำแนะนำในการเตรียมตัวขอรับการรับรองมาตรฐานอาจารย์ตามกรอบมาตรฐาน UKPSF จากสถาบัน Advance HE

รายละเอียดสิทธิประโยชน์