พิธีลงนามความร่วมมือกับ สป.อว. โครงการปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบ CWIE เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต (CWIE + EEC Type A)

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จัดประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมโครงการปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน และมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) กับสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 7 แห่ง ณ ห้องกมลทิพย์ บอลรูม ห้อง 1 ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็น 1 ใน 7 สถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมมือกับบริษัท ดูคาติ (มอเตอร์) ประเทศไทย จำกัด

วัตถุประสงค์การจัดประชุมครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของ สป.อว. ในการผนึกกำลังของสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในการร่วมจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน หรือ CWIE เพื่อผลิตบัณฑิตคุณภาพที่ตอบสนองความต้องการของตลาดงาน ร่วมมือกับการจัดการศึกษาในรูปแบบ EEC Model Type A ที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ที่กำลังดำเนินการกับสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการในเขตพื้นที่ EEC เพื่อดำเนินการปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งการจัดการศึกษาทั้ง 2 รูปแบบมีเป้าหมายเดียวกัน คือ ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ สมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานได้จริง ตอบสนองความต้องการของตลาดงาน โดยเฉพาะเขตพื้นที่ EEC ที่มีความต้องการกำลังคนระดับอุดมศึกษาใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและเป็นพื้นที่การลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐบาล