เชิญชวน นศ.สหกิจศึกษาฯ ส่งผลงาน และผู้สนใจ เข้าร่วมงาน “ประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566”

เชิญชวน นศ.สหกิจศึกษาฯ ส่งผลงาน และผู้สนใจ เข้าร่วมงาน “ประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566”

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดเวทีประกวดผลงานนักศึกษา เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน และเป็นเวทีให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพและแก้ปัญหาในงานที่ทำ ทั้งนี้ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย ในการประกวดระดับเครือข่าย และระดับชาติ ของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ต่อไป

#ระดับวิทยาเขตหาดใหญ่ : 29 มี.ค. 2566 (ตรวจสอบรายชื่อ)

(ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ – 22 มี.ค. 2566)

นักศึกษาสหกิจศึกษาฯ ส่งผลงาน

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

เกณฑ์การพิจารณา / Template poster

ส่งผลงานนำเสนอ

.
ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (เฉพาะวิทยาเขตหาดใหญ่)


#ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : 4 เม.ย. 2566 (ตรวจสอบรายชื่อ)

(ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ – 3 เม.ย. 2566)

นักศึกษาสหกิจศึกษาฯ ส่งผลงาน

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

เกณฑ์การพิจารณา / Template poster

ส่งผลงานนำเสนอ

.
ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

หัวข้อนำเสนอผลงาน

1. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ

3. ด้านนวัตกรรม

4. ด้านนักศึกษานานาชาติ

วัน และเวลาจัดงาน

1. ระดับ วิทยาเขตหาดใหญ่ : 29 มีนาคม 2566 | เวลา 08.15 – 15.30 น.
รูปแบบ นำเสนอผลงานแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM Meeting

2. ระดับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : 4 เมษายน 2566 | เวลา 08.15 – 15.30 น.
รูปแบบ นำเสนอผลงานแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM Meeting


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณกาญจนา กองสวัสดิ์ หรือ คุณสุทอง แซ่ตั้ง
โทรศัพท์ : 0-7428-9225