เชิญชวนเข้าร่วมประชุมชี้แจง แนวทางการดำเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เชิญชวนเข้าร่วมประชุมชี้แจง แนวทางการดำเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้จัดทำประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา และประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และและเกณฑ์มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยประกาศใช้ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2565 เป็นต้นไป นั้น

มหาวิทยาลัยฯ จึงจัดประชุมชี้แจง “แนวทางการดำเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และเกณฑ์มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และเกณฑ์มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบหลักสูตร

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย/ ผู้บริหารคณะที่ดูแลด้านวิชาการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้ที่เกี่ยวข้อง  

วิทยากร

รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร
รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วัน และเวลาจัดงาน

25 มกราคม 2566 | เวลา 13.30 – 16.30 น.

รูปแบบการจัดงาน

แบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM Meeting

สมัครเข้าร่วมโครงการ


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณอุไรรัชต์ ราชพิทักษ์
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
โทรศัพท์ : 0-7428-9221