เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลากร เพื่อรับ “ทุนสนับสนุนและส่งเสริมผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ PSU MOOC (PSU Massive Open Online Course) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ประจำปีงบประมาณ 2566

เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลากร เพื่อรับ “ทุนสนับสนุนและส่งเสริมผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ PSU MOOC (PSU Massive Open Online Course) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ประจำปีงบประมาณ 2566


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศให้ทุนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ PSU MOOC (PSU Massive Open Online Course) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดประกาศ

แบบฟอร์มใบสมัครขอทุนฯ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณกาญจนา แก้วเสฐียร สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
โทรศัพท์ : 0-7428-9213
อีเมล : psumooc@gmail.com